Club d’escacs

... és difícil demostrar que les xifres aproximades que vaig presentar en nom de l’associació són certes. De fet, aquesta “prova fefaent” a què fa referència només es pot obtenir mitjançant la intervenció de fedataris o empreses especialitzades.

 

Com vostè deu saber, aquestes intervencions comporten una despesa notable, despesa que, si té en compte el pressupost del Club d’Escacs Dempeons, resultaria sumptuària i, en qualsevol cas, entraria en contradicció amb la sol·licitud d’una subvenció, que és del que es tracta.

 

Rebutjar el dossier consistent en un recull de premsa perquè “la premsa és manipulable” em sembla del tot injustificat...

 

 

Explotació de patent

L’obtenció de beneficis implica l’explotació de la patent amb rendiment suficient per cobrir les despeses, les càrregues esmentades. D’aquestes podem distingir-ne, sintèticament, dues classes: les necessàries o imperatives i les contingents. Serien contingents aquelles que depenen exclusivament de l’orientació comercial o industrial aplicada a l’explotació. Poden preveure’s, totalment o parcial, en l’hipotètic acord entre les parts, o poden deixar-se a criteri d’aquella part que efectivament realitzi l’explotació.

 

Les necessàries les imposa la llei. A diferència de les anteriors, no són discutibles: el seu abonament és indispensable per arribar a obtenir, en un primer moment, el propi reconeixement constituït per la patent i, en etapes posteriors, el que la llei anomena “els actes necessaris per la conservació de la patent”.

 

Aquesta referència és molt àmplia, ja que abastaria situacions no habituals, però evidents, com ara una hipotètica defensa contra ingerències de tercers, l’oposició a un suposat intent d’obtenir llicències obligatòries per falta d’explotació de la patent o els mateixos honoraris de l’assessorament...