Comunitat de veïns

Cal també recordar que, tal com vam decidir per majoria en la darrera assemblea (que tingué lloc el dia 12 d’abril de 2007), l’assistència és obligatòria, de manera que l’incompliment d’aquest deure de participació suposarà l’aplicació d’una penalització equivalent a una quota mensual. Només quedaran exempts de pagar-la, la penalització, aquells que justifiquin que s’han trobat en alguna de les situacions que es van esmentar expressament en aquella assemblea (i que consten a l’acta).

 

En qualsevol cas, qui no participi en les votacions no podrà, posteriorment...

 

 

Junta

... que en el segon full d’aquest document figura l’ordre del dia inicialment previst.

 

Li recordo que la possibilitat d’afegir-hi algun punt, o d’ampliar els que ja hi apareixen, només és vigent des del moment en què rebi aquesta convocatòria i fins un mes abans de la reunió, és a dir, fins al dia 15 d’abril d’enguany.

 

I li recordo, també, que per tal d’evitar al·legacions basades en una suposada discriminació, la possibilitat de rebutjar els punts que proposen els altres propietaris es va descartar, per unanimitat, en la reunió en què es va constituir la Junta actual.

 

És per això que cal que m’ho faci arribar, en cas ...