COM CONTRACTAR

 

1r. Envieu-nos un correu mitjançant el formulari que trobareu a l’espai CONTACTE. Indiqueu el nom, un telèfon de contacte i l’adreça de correu electrònic que vulgueu fer servir per enviar i rebre documents, informació, etc.

 

Al més aviat possible ens posarem en contacte.

 

Si preferiu fer tots els tràmits a través del correu electrònic haureu d’indicar-ho en el primer missatge de contacte. Tanmateix, és preferent la comunicació oral, ja que la fluïdesa i la qualitat de la informació se’n poden veure negativament afectades.

 

 

2n. Un cop s’hagi arribat a un acord verbal, cosa que pressuposa que des d’escriures hem entès clarament en què consisteix el servei que se sol·licita i que el/la sol·licitant del servei ha entès i accepta el preu i els terminis, el/la sol·licitant rebrà un correu electrònic en el qual s’especificarà:

 

-         la descripció del servei (qualitativa i quantitativa);

-         el preu;

-         el termini de prestació;

-         el lloc i el suport (electrònic, paper, etc) de lliurament dels documents resultants;

-         un número de compte en el qual s’haurà de fer efectiu l’import acordat pel servei;

-         l’adreça a la qual s’haurà de remetre la factura i les dades que haurà de contenir.

 

 

3r. L’acceptació de les condicions esmentades i la decisió de contractar el servei per part de la persona sol·licitant només requeriran l’ingrés de l’import acordat en el compte indicat.

 

Com que un hipotètic retard en la confirmació de l’ingrés per part de l’entitat bancària podria endarrerir la prestació del servei, la persona sol·licitant podrà posar en coneixement d’escriures la realització de l’ingrés per qualsevol altre mitjà (fax, correu electrònic, etc).

 

 

 

4t. Quan el servei consisteixi en la REDACCIÓ d’algun document, un cop elaborat aquest se n’enviarà un esborrany de mostra a la persona sol·licitant per tal que comprovi que el contingut correspon a la seva petició. En cas que s’hi hagi de modificar algun element, caldrà que s’especifiqui clarament en un nou correu electrònic:

 

a)      Quin o quins elements cal modificar

b)      Quin o quins han de ser els elements substituïts.

 

Un cop fetes les correccions indicades, s’entendrà complert el servei i es remetrà el document en la forma establerta.

 

. Els termes dels acords de prestació dels serveis de CORRECCIÓ i d’ACTUALITZACIÓ s’establiran, en cada cas –personalment, via telefònica, per correu electrònic, etc., segons s’escaigui-, en funció del contingut i la durada del servei.

 

. RESUM

 

Els resums consisteixen en una interpretació sintètica del contingut d’un document.

 

L’extensió aproximada del resum s’establirà, en cada cas, un cop el document que cal resumir hagi estat analitzat per escriures. Aquesta extensió, en principi, no hauria de superar el 10% del document a resumir.

 

Els preus dels resums s’establiran en funció de la seva extensió, no del document original. Així, si s’entén que l’extensió aproximada d’un resum és el 10% de l’extensió del document original, el resum d’un document de 50 pàgines tindrà un pressupost inicial de 50 euros (equivalent a la redacció de tres documents).

 

Per documents breus (per exemple, un plec de clàusules contractuals) o més extensos, s’elaborarà, sense compromís, un pressupost. L’única condició per l’elaboració d’aquest pressupost serà que, des d’escriures, es tingui accés al document.

 

La contractació d’una Subscripció que inclogui resums permetrà, durant el temps de vigència de la Subscripció, sol·licitar resums de parts diverses d’un mateix document, com ara un contracte, un llibre d’instruccions, manuals de funcionament, reglaments, plecs de clàusules, etc.