PREUS-SUBSCRIPCIONS

DOCUMENTS

1 document 20€
2 documents 36€
3 documents 50€

 

 

 

SUBSCRIPCIÓ

Semestral 240€
Anual 360€

 

 

Tots els preus s’incrementaran amb l’import corresponent a l’IVA (16%)

 

-         Quan es parla de DOCUMENT es fa referència a tots els que s’exposen en la secció “Particulars” (cartes, queixes, denúncies, etc.) o qualsevol altre que es pugui acordar entre escriures i QUI CONTRACTI EL SERVEI, amb una extensió màxima de dues pàgines, estructurades en paràgrafs.

 

Quan l’extensió del document hagi de ser superior, el preu s’ajustarà com si es tractés d’un encàrrec múltiple: un document de tres o quatre fulls es tarifarà com si l’encàrrec fos de dos documents i cinc o sis fulls tindran el preu reduït de tres documents.

 

Per documents més extensos o quantitats superiors, es pot accedir a les Subscripcions o bé establir acords particulars.

 

RESUMS

 

-         Els preus dels resums s’establiran en funció de l’extensió d’aquests, no del document original. Així, si s’entén que l’extensió aproximada d’un resum és el 10% de l’extensió del document original, el resum d’un document de 50 pàgines tindrà un pressupost inicial de 50 euros (equivalent a la redacció de tres documents, és a dir, 5 pàgines).

 

Per documents breus (per exemple, un plec de clàusules contractuals) o més extensos (una memòria o un llibre) s’elaborarà, sense compromís, un pressupost. L’única condició per l’elaboració d’aquest pressupost serà que, des d’escriures, es tingui accés al document.

 

-         La contractació d’una Subscripció que inclogui RESUMS permetrà, durant el temps de vigència de la Subscripció, sol·licitar resums de parts diverses d’un mateix document, com ara un contracte, un llibre d’instruccions, manuals de funcionament, reglaments, plecs de clàusules, etc.