COM CONTRACTAR

 

Envieu-nos un correu mitjançant el formulari que trobareu a l’espai CONTACTE. Indiqueu el nom, un telèfon de contacte i l’adreça de correu electrònic que vulgueu fer servir per enviar i rebre documents, informació, etc.

 

Al més aviat possible ens posarem en contacte

 

PROCEDIMENT

 

 1. Durant un màxim de 30 minuts, la persona que fa l’encàrrec explicarà els aspectes que vol que es tractin en la carta, donant tots els detalls necessaris per la correcta comprensió i responent, si s’escau, les preguntes que se li facin en relació amb aquests temes.
 2. El contacte esmentat en el punt 1 es farà personalment, per telèfon o mitjançant algun sistema d’intercanvi adequat a través d’Internet (xat, càmera web, etc.)
 3. Tota la informació que es rebi de la persona que fa l’encàrrec és absolutament confidencial. Aquesta informació quedarà arxivada en l’expedient corresponent i només es donarà a conèixer en el cas que així s’exigeixi per imposició legal.

Se n’exceptua, lògicament, el contingut d’aquesta informació que calgui utilitzar en l’elaboració de la correspondència objecte de l’encàrrec.

 1. Un cop feta l’explicació oral esmentada en el punt 1, la persona que fa l’encàrrec rebrà, bé per correu electrònic, bé per qualsevol altre mitjà que permeti deixar constància de la tramesa i de la recepció, un formulari  amb les seves dades, una síntesi de l’encàrrec efectuat (destinatari/ària, objecte de l’encàrrec, termini de lliurament, etc.) i el preu del servei encarregat.
 2. En la notificació esmentada en l’apartat 3 s’indicarà un número de compte. Un cop l’entitat bancària confirmi l’ingrés de l’import indicat en el formulari, es procedirà a l’elaboració de la carta/document objecte de l’encàrrec i al seu lliurament en el termini acordat.
 3. Escriures no requerirà cap confirmació per part de la persona que fa l’encàrrec després del lliurament del formulari a què fa referència l’apartat 3. L’ingrés de l’import de la comanda dintre del termini indicat en el formulari significarà que la persona que fa l’encàrrec dóna la seva conformitat al contingut d’aquest.
 4. La carta o el document objecte de l’encàrrec es lliurarà pels mateixos mitjans expressats en relació amb el formulari, de manera que quedi constància del lliurament i del contingut.
 5. Ateses les característiques del servei, un cop lliurats la carta o el document la persona que fa l’encàrrec no podrà revocar-lo. Si algun aspecte del contingut de la carta o el document no resulten satisfactoris per la persona que fa l’encàrrec, podrà demanar-ne la rectificació. Aquesta rectificació s’haurà de sol·licitar per escrit, amb un sistema idèntic al que hagi fet servir el prestador del servei per lliurar el formulari i l’encàrrec mateix (correu electrònic, fax, etc), i haurà d’especificar quin o quins punts de la carta o document cal rectificar i quina és la nova orientació que cal donar-los-hi.
 6. La rectificació esmentada en l’apartat anterior només podrà demanar-se un cop per cada carta o document.
 7. L’elaboració de la carta o el document constitueix la fase final del servei. Per aquest motiu, si un cop dipositat l’import en l’entitat bancària, la persona que fa l’encàrrec, abans de rebre’l, decidia cancel·lar-lo, tindrà dret a la devolució de la quantitat que resulti de restar de la xifra dipositada la penalització corresponent, d’acord amb el càlcul que s’indica tot seguit:

 

La xifra dipositada es dividirà pel nombre de dies previst per dur a terme l’encàrrec. Aquest termini s’haurà fet constar en el formulari descrit en l’apartat 4. Cada dia que transcorri entre el moment d’efectuar l’ingrés bancari i el moment de comunicar la intenció de revocar l’encàrrec suposarà la detracció del total d’una de les fraccions resultants d’aquesta divisió. (EX. Si el termini indicat fos de 4 dies i la revocació de l’encàrrec es fes al cap de 2 dies de fer l’ingrés, la quantitat a retornar seria del 50 % del total)

 1. Un cop el prestador del servei haurà lliurat l’encàrrec no es podrà exercir l’opció de revocació per part de la persona que l’hagi fet.

 

FORMA  I CONTINGUT

 

Les tarifes indicades en l’apartat “Preus” fan referència a cartes amb una extensió de dos fulls. Aquests dos fulls contindran un màxim d’entre vuit i deu paràgrafs, dos dels quals constituiran la presentació/introducció (el primer) i la conclusió/comiat (el darrer).

 

L’opció “Clàssic” comporta que cada paràgraf tractarà un dels aspectes plantejats per la persona que fa l’encàrrec. Excepcionalment, si a criteri d’escriures es considera necessari dedicar més d’un paràgraf a algun d’aquests temes, es requerirà la conformitat de la persona que fa l’encàrrec. En el moment de lliurar-li la carta ja elaborada es farà constar aquesta incidència o qualsevol altra que hagi pogut sorgir durant el procés de redacció. Si la persona que fa l’encàrrec no exerceix el dret de rectificació regulat anteriorment dins del termini previst es considerarà que dóna la seva conformitat.

 

En l’opció “Personalitzat” la carta també tindrà una extensió màxima de dos fulls. Aquesta extensió correspon, aproximadament, a 600 paraules; la xifra es determina aplicant els comptadors de paraules dels programes informàtics de tractament de textos d’ús més habitual.  Si s’escull aquesta modalitat l’estructura pot no ajustar-se a l’esquema normal d’ordenació dels paràgrafs. En tot cas, la redacció final ha de garantir l’exposició, igualment, d’un màxim de sis qüestions determinades per la persona que fa l’encàrrec.

 

En el cas de documents o correspondència formal, els esquemes s’ajustaran sempre al model “Clàssic”, llevat que es tracti de documents que hagin de seguir un format específic, cas en el qual s’elaboraran d’acord amb les regles que els determinin (com ara una instància, un plec de descàrrecs, etc.).

 

Qualsevol modificació de les tarifes establertes en l’apartat Preus es farà constar, en indicar l’import previst, en el formulari que s’esmenta en l’apartat PROCEDIMENT. Aquestes modificacions poden derivar de components especials de la comanda, com ara urgència, contingut tècnic molt específic del document, extensió excepcional o similars.

 

Sempre que, tractant-se de documents particularment extensos, s’acordi una valoració “per paraules”, es considerarà que cada 300 paraules (d’acord amb els comptadors automàtics incorporats als programes informàtics) constitueixen un full.