En/na ___________________, amb DNI/NIF/NIE_______________ i domicili a

_______________________________________________________________

 

EXPOSO: El dia 1 de febrer de 2008 se’m va comunicar, des del Servei Català de Trànsit, la imposició d’una sanció consistent en una multa de 300 euros i la privació del permís per conduir vehicles de motor durant un mes.

 

En la mateixa resolució se’m fa saber la possibilitat de recórrer, possibilitat a la qual renuncio mitjançant aquesta instància.

 

És el primer cop, en els tretze anys que fa que tinc el permís de conduir, que se’m sanciona per la comissió d’una infracció.

 

Com es pot comprovar amb la còpia de l’alta en el règim d’autònoms de la Seguretat Social (la incorporo com a Annex I), la possibilitat de conduir és essencial pel normal desenvolupament de la meva activitat professional ...

 

 

Per tot això,

 

DEMANO