ABCIS S.L

C._________, 17

00000 Abanda

 

 

En/na______________________, amb NIF __________________, com a representant legal d’ABCIS S.L, d’acord amb l’acta constitutiva__________,

presento

 

 

RECURS

 

EXPOSO: 1er. Mitjançant resolució del Director General de ___________, de 12 de novembre de 2007, s’ha denegat l’emissió de la certificació del compliment dels requisits exigits per la Llei 000/2006 per a l’establiment d’una activitat de processament de recursos minerals segons els mètodes que regula la pròpia Llei i la Directiva que expressament aplica.

Segons l’apartat b) de l’esmentada resolució, l’emissió del certificat es denega per no considerar-se justificada, amb algun dels mitjans de prova que preveu la Llei, la implementació del/s mecanisme/s de seguretat adient/s.

 

2n. En la sol·licitud presentada en nom d’ABCIS S.L el dia 1 de juny de 2007 s’incorporava un document, l’Annex 3, que...