Resum d'un plec de clàusules (Venda i instal·lació d'un servidor)

 

Apartat de Responsabilitats

 

Un cop instal·lat el servidor, l’empresa subministradora rebutja qualsevol responsabilitat. Una interpretació estricta del plec de clàusules permet, fins i tot, limitar la garantia a les peces i cables que integren l’aparell. El funcionament o l’adequació a la finalitat desitjada pel comprador quedarien exclosos de la garantia (no es preveu un periode de prova).

 

Pel que fa al comprador (Logistar), assumeix penalitzacions per endarreriment en el pagament de les quotes de lloguer (20%) o per deteriorament del sistema (15% sobre el preu del/s element/s deteriorat/s, prèvia taxació per part de tècnics de l’empresa subministradora).

 

Les possibles discrepàncies ...

 

 

Resum de l'informe d'avaluació del funcionament d'una empresa i proposta de millora

En el quart capítol, després d’analitzar les diverses tècniques de transmissió d’informació des dels òrgans executius cap al personal de base (cada àrea de l’empresa fa servir un sistema diferent) i de ponderar els avantatges i els inconvenients (àrea per àrea, primer, i en conjunt, després), fa una proposta per tal d’eliminar certes pràctiques i promocionar-ne d’altres. Proposa un sistema unificat, basat (amb correccions) en el funcionament del departament de compres, consistent en un brífing inicial, a càrrec del cap, i una reunió breu, de conclusió, abans d’acabar cada torn.

 

La novetat més significativa la constitueix la proposta d’instal·lar càmeres web en tots els terminals. D’aquesta manera es podrien assajar fórmules de reunió virtual, sense desplaçament, conduïdes pel directiu que les convoqui i amb la participació exclusiva...

 

 

Resum d’una demanda laboral

Malgrat que l’escrit de demanda té gairebé 50 pàgines (47), el que us cal saber és que el treballador ferit diu que l’accident es va produir perquè:

-         L’equip de protecció facial no era adequat.

-         Ningú li’n va explicar el funcionament (fixeu-vos en la contradicció implícita en aquestes dues afirmacions).

-         No va rebre prou formació per dur a terme la tasca encarregada (ni per part de l’ETT ni per part vostra).

-         L’encarregat el discriminava pel seu origen.