TRADUCCIONS

 

-         El preu mínim per document és de 24 euros, si es tradueix al català o al castellà, i de 30 euros si es tradueix a alguna de les altres llengües.*

(* Les traduccions jurades de l’alemany al castellà o al català tenen un import mínim de 45 €; les traduccions jurades del castellà o del català a l’alemany tenen un import mínim de 55€)

 

-         Per documents més extensos o per encàrrecs periòdics es poden acordar reduccions de les tarifes ordinàries.

 

-         Quan el servei consisteixi en la REDACCIÓ d’algun document, un cop elaborat aquest se n’enviarà un esborrany de mostra a la persona sol·licitant per tal que comprovi que el contingut correspon a la seva petició. En cas que s’hi hagi de modificar algun element, caldrà que s’especifiqui clarament en un nou correu electrònic:

 

a)      Quin o quins elements cal modificar

b)      Quin o quins han de ser els elements substituïts.

 

Un cop fetes les correccions indicades, es considerarà complert el servei i es remetrà el document en la forma establerta.

           

 Si us calen més detalls, podeu consultar els espais de MÉS INFORMACIÓ dels apartats “Empreses i professionals”, “Particulars” o “Molt personal”.

 

-         Els termes dels acords de prestació dels serveis de CORRECCIÓ i d’ACTUALITZACIÓ s’establiran, en cada cas –personalment, via telefònica, per correu electrònic, etc., segons s’escaigui-, en funció del contingut i la durada del servei.

 

COM ES FA UN ENCÀRREC?

 

-         Empleneu la fitxa que trobareu a l’apartat CONTACTE. Feu-hi constar, sobretot, el vostre nom, l’adreça de correu electrònic que haurà de servir per enviar i rebre informació i un número de telèfon.

 

-         De manera immediata ens posarem en contacte telefònic (o electrònic, si així ho preferiu).

 

-         Un cop hagi quedat clar quin és l’objecte de la petició i s’hagi acordat el preu, rebreu un correu electrònic que reflectirà i descriurà aquests aspectes i en el qual se us indicarà el número de compte en què haureu de fer efectiu l’import del servei.

 

-         Tan bon punt es tingui constància de l’efectivitat de l’ingrés del preu, es procedirà a la realització del servei (traducció/correcció/redacció) i al seu lliurament en el termini indicat.